70201
Heavy duty shelf bracket
Ltem
No.
Size(mm)
70201
300×200×30×4.0
400×250×30×4.0
500×330×30×4.0